Đề tài Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cùng với quá trình đổi mới của nền kinh tế nước nhà, sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán là tất yếu. Thị trường chứng khoán hình thành và phát triển sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn của nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngày 20 tháng 7 năm 2000 trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và cũng là trung tâm giao dịch chứng khoán đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được thành lập. Như vậy từ đây nền kinh tế Việt Nam đã có thêm một kênh huy động vốn mới, đây là một sự kiện đáng ghi nhớ và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của nước ta. Theo kinh nghiệm của các nước thị trường chứng khoán chỉ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định mà đặc biệt là đặc biệt của hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính Việt Nam chủ yếu dựa vào hệ thống các ngân hàng. Hệ thống các ngân hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán. Không một nước nào trên thế giới có thị trường chứng khoán phát triển mà không có một hệ thống ngân hàng vững mạnh. Tuy nhiên ở Việt Nam các ngân hàng thương mại hoạt động vẫn còn thiếu năng động và kém hiệu quả với các nghiệp vụ truyền thống, với trình độ công nghệ truyền thống. Vì vậy đổi mới hoàn thiện và phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam được coi là vấn đề bức xúc và cần được quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC