Đề tài Giải pháp tư nhân đối với các yếu tố ngoại vi

Định lý RONAL COASE(không cần sự can thiệp của chính phủ) Khi quyền sở hữu được ấn định rõ ràng bất kể thuộc về ai,sự thương lượng xảy ra giữa chủ thể và đối tượng sẽ được tiến hành thành công. Xuất phát từ quyền sở hữu được thừa nhận hoặc các quy định của chính phủ,chỉ có các cá nhân,tập thể sở hữu TS mới có quyền hạn duy nhất đối với tài sản của họ. Kiểm soát và duy trì tính hiệu quả của việc khai thác sử dụng TS dưới sự hướng dẫn tác động của thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC