Đề tài Giám định và truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo Quy chế giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 1343-TM/PC ngày 07/11/1994 của bộ Thương Mại) thì giám định được hiểu là việc kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu bằng những biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá. - Theo Hiệp định 209/WTO/VB thì hoạt động giám định hàng hóa là mọi hoạt động liên quan đến việc thẩm định số lượng, chất lượng và giá cả, kể cá tỉ giá hối đoái và các điều kiện tài chính, và hoặc phân loại hải quan của hàng hóa xuất khẩu đến lãnh thổ thành viên sử dụng.  Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu bao gồm các mặt: - Giám định phẩm chất, quy cách, số lượng, khối lượng, bao bì, đóng gói, an toàn vệ sinh, trị giá. - Giám định trong khâu giao nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hoá. - Giám định quá trình sản xuất và từng khâu sản xuất hàng hoá khi có yêu cầu. - Các loại hình giám định khác có liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu khi có yêu cầu phát sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC