Đề tài Giao dịch quyền sử dụng đất

Khái niệm giao dịch quyền sử dụng đất: Là việc người sử dụng đất thực hiện quyền tài sản của mình đối với quyền sử dụng đất bằng cách đưa quyền sử dụng đất của mình vào giao dịch dân sự theo nội dung và hình thức nhất định phù hợp quy định của pháp luật đất đai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC