Đề tài Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi thông tin với nhau, cần có một bộ những phần mềm cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy tắc quy định phương thức truyền nhận thông tin giữa các máy tính trên mạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC