Đề tài Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ Google code & SVN Client

Template : là những mẫu issue mặc định. Defect report form user: là những sai sót do người sử dụng chỉ ra. Defect report from developer: là những sai sót phát sinh trong quá trình phát triển của dự án, hoặc do người phát triển dự án chỉ ra. Assigned reviews: là cách mà một nhóm làm việc trên 1 nhánh và kiểm tra lại kết quả trên nhánh đó trước khi merge lại. Issue có thể được phân công cho một thành viên trong dự án bằng cách yêu cầu anh ta bỏ thời gian xem xét, và những thành viên còn lại vẫn có thể bình luận trên nó. Summary : tóm tắt về issue Description : tùy từng template mà có mô tả phù hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC