(Bản scan) Gluconic được sử dụng là nguồn carbon cho hầu hết các loài vi sinh vật sản xuất gluconic acid. Tuy nhiên trong sản xuất hầu hết các nhà máy đều không sử dụng glucose tinh khiếu đa số đều sử dụng những nguyên liệu rẻ tiền khác như mật rỉ hat sản phẩm từ sự thủy phân tinh bột

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC