Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty lao động sản xuất thép Việt - Úc

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và là một trong những công cụ quản lý kinh tế không thể thiếu được ở mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, tự chủ trong hoạt động kinh tế. Các doanh nghiệp chủ động tổ chức hạch toán phù hợp với yêu cầu quản lý, kiểm tra của Nhà nước và yêu cầu của hoạt động kinh tế. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh phải mang lại hiệu quả kinh tế có nghĩa là phải hạch toán kinh doanh sao cho thu nhập phải bù đắp được chi phí và có lãi, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Có thể nói, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là phần hành kế toán quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp khi thực hiện tự chủ trong sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC