Đề tài Hạch toán kinh phí và sử dụng kinh phí tại đơn vị sự nghiệp có thu Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế

Càng ngày nền kinh tế càng phát triển mạnh mẽ, phong phú và đa dạng về phương thức hoạt động cũng như qui mô. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế các nước đặc biệt là kinh tế ở nước đang phát triển như nước ta. Trong thời kì hội nhập, để giữ vững mục tiêu xây dựng nền kinh tế nước ta đi theo con đường “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thì thành phần kinh tế Nhà nước phải giữ một vai trò quan trọng, vừa phải đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế vừa phải hoà nhập với xu thế kinh tế thị trường để bắt kịp thời đại. Muốn làm tốt vai trò chủ đạo của mình, kinh tế Nhà nước cần thiết phải luôn đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Để làm được điều này, trước hết cần phải làm tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế Nhà nước, trong đó phải kể đến các đơn vị Hành chính sự nghiệp, là những đơn vị quản lí Hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ . hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp nên hiệu quả của các đơn vị này ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế đất nước. Hàng năm, Ngân sách Nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để nuôi dưỡng và phát triển các đơn vị này, khi các đơn vị này hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí thì nguồn vốn nhà nước sẽ rơi vào khủng hoảng vì không có vốn đầu tư và ngược lại. Chính vì vậy mà các đơn vị Hành chính sự nghiệp ngày càng được chú ý trong việc sử dụng Ngân sách tại đơn vị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC