Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244

Xây dựng cơbản (XDCB) làngành sản xuất vật chất tạo ra cơsởvật chất kỹthuật cho nền kinh tếquốc dân, sửdụng lượng vốn tích luỹrất lớn của xã hội, đóng góp đáng kểvào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quátrình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơchếthịtrường, lĩnh vực đầu tưxây dựng cơbản có tốc độ ph át triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. vấn. Vấn đề đặt ra làlàm sao quản lývốn vàlợi nhuận có hiệu quả trong điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiều công đoạn, thời gian thi công cóthểlên vài năm. Chính vì vậy, hạch toán kếtoán đóng vai tròquan trọng. Hạch toán kếtoán làcông cụquan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giá m sát các hoạt động Tài chính trong đơn vị . Cùng với s ự đổi mới c ủa nền kinh tế, việc hạch toán nói chung và vận dụng vào tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng cũng được đổi m ới hoàn thiện. Đối với người lao động, sức lao động họbỏra là để đạt được lợi ích c ụ thể, đólàtiền công (lương) màngười sửdụng lao động của họsẽtrả. V ì vậy, việc nghiên cứu quátrình phân tích hạch toán tiền lương vàcác khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết làhọmuốn biết lương chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế, kinh phícông đoàn vàhọcótrách nhiệm nhưthếnào với các quỹ đó. Sau đó l à việc hiểu biết về l ương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của Nhànước quy định vềcác khoản này, qua đóbiết được người s ửdụng lao động đãtrích đúng, đủcho họquyền lợi hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi c ủa mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đóthúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC