Đề tài Hiện tượng thao túng giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Thịtrường Chứng khoán là thịtrường mua bán, trao đổi các loại chứng khoán giữa các chủthểtham gia. Các chứng khoán dài hạn là các công cụcó thời gian đáo hạn ngay từkhi phát hành dài hơn 1 năm. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổchức phát hành. Chứng khoán được thểhiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổhoặc dữliệu điện tử, bao gồm các loại: - Cổphiếu, trái phiếu, chứng chỉquỹ; - Quyền mua cổphần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai nhóm chứng khoán hoặc chỉsốchứng khoán; - Hợp đồng góp vốn đầu tư; - Các loại chứng khoán khác theo quy định của Bộtài chính;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC