Đề tài Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân năm 2011 tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, tôi chọn đề tài: “Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc vụ Đông Xuân năm 2011 tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” Nghiên cứu nhằm giải quyết các mục tiêu: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế; – Đánh giá thực trạng, kết quả, hiệu quả sản xuất lạc vụ Đông Xuân ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; – Đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc ở địa phương. Đề tài nghiên cứu dựa vào số liệu thu thập ở các báo cáo thường niên, các kế hoạch và quy hoạch phát triển của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã, phường; các số liệu thu thập được qua sách báo, tạp chí Đồng thời, đề tài đã sử dụng số liệu thông qua điều tra chọn mẫu của 60 nông hộ ở phường Hương Hồ. Phương pháp nghiên cứu tôi đã sử dụng cho khoá luận này: - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp phân tổ - Phương pháp phân tích thống kê và phân tích kinh tế. - Một số phương pháp khác như: hỏi ý kiến chuyên gia, phương pháp so sánh Quá trình nghiên cứu, tôi đã phân tích được hiệu quả kinh tế sản xuất lạc trên địa bàn phường Hương Hồ; tính toán được các chỉ tiêu về gía trị sản xuất, giá trị gia tăng; các chỉ tiêu về hiệu quả trên chi phí vốn, trên lao động của các cây trồng, các công thức luân canh chính tại địa phương. Qua đó tôi đã đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lạc trên địa bàn phường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC