Đề tài Hỗ trợ dịch vụ đa phương tiện và quản lý phiên

Hai đặc tính chủyếucủa cácmạng 3G là khảnănghỗ trợ cácdịchvụ đa phương tiện và môi trường thường trú ảo (VHE:Virtual Home Environmet). Đây làmộtmạng có khảnănghỗ trợ các nhiềudịchvụhơn ngoài thông tin thoại truyền thống (cácdịchvụ không yêucầu thời gian thực,các ứngdụngdữ liệu như Word Wide Web và E-mail ).Sau đó lànơi mà ngườisử dụng cácmạng 3Glưu trữ cácsở thích vàdữ liệucủahọ .Chương nàysẽ tìm hiểu cách thức các chứcnăng này được cungcấp trongmộtmạng IP. Điều nàybắt đầuvới việc thảo luận các khái niệmvề quản lý phiên (Session Management).Mộtsự truyền tin đa phương tiện,nhưmột cuộcgọi điện thoại –video, đượcgọi làmột phiên.Cómộtsố chứcnăng khác nhau được yêu cầu đểhỗ trợ để cungcấp vàhỗtrợ các phiên.Chương này đặc biệt tập trung vào các chứcnăng điều khiểnmặt phẳng quản lý phiên .Tiếp theosẽ tìm hiểu ngắngọn các phiên hiệntại và chức năng VHE đượcsửdụng trong 2G/R99 UMTS và trong Internet.Bên trong Internet điều khiển mặt phẳng quản lý phiên đốivới cácdịchvụ thời gian thực.Hai giao thức chính để thực hiện vai trò nàysẽ được xem xét.H.323 hiệntại đang đượcsửdụng,ngượclạiSIP (Session Initiation Protocol) làmột chuẩn IETFmớihơn .SIP baogồm trong các thếhệ tiếp theocủa chuẩn UMTS.Chương này sau đósẽ xem xét các vídụvềsứcmạnhcủa IP,cách đặt nó vàosửdụng trongmạng 3G, đặc biệt cách nó đượcsửdụng để liênkết giữamạng điện thoại truyền thống vàmạng IP,và cách SIP có thể cho phép đạt được cácdịchvụ caocấpcủamạng.Trong suốt chương này,SIP được xem xét trongbối cảnhtương lai,di động và Internet đa phươngtiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC