Đề tài Hoạch định chiến lược tài chính

Rủi ro của doanh nghiệp là một sự không may mắn, không như dự định, một điều bất trắc dẫn đến một sự thiệt hại nhất định dẫn đến công ty bị thua lỗ hay bị phá sản mà các công ty luôn tìm cách né tránh hoặc hạn chế nó. Rủi ro của doanh nghiệp gồm 2 loại : rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống. - Rủi ro hệ thống là rủi ro xuất phát từ thị trường và không thể tránh được dù có đa dạng hóa như thế nào ( nguyên nhân dẫn đến rủi ro hệ thống là do thay đổi trong lãi suất, lạm phát và thay đổi của nền kinh tế) - Rủi ro không hệ thống là rủi ro xuất phát tự bản thân của doanh nghiệp có thể kiểm soát được hoặc có thể đa dạng hóa được (n guyên nhân dẫn đến rủi ro không hệ thống là do năng lực quản lý và quyết định quản trị, cung ứng nguyên vật liệu)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC