Đề tài Hoàn thiện cơ chế chính sách thương mại quản lý dịch vụ quảng cáo trên truyền hình phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Chính sách thương mại là hệ thống các quan điểm, chuẩn mực, thể chế, biện pháp, thủ thuật mà nhà nước sử dụng và tác động vào thị trường để điều chỉnh các hoạt động thương mại trong và ngoài nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- trong từng giai đoạn nhất định. Về thực chất chính sách thương mại là một bộ phận của chính sách kinh tế của Nhà nước, nó có quan hệ chặt chẽ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước . Các loại chính sách thương mại: Theo phạm vi tác động có chính sách thương mại nội điạ, chính sách thương mại quốc tế Theo đối tượng tác động của chính sách, có các chính sách đối với thương nhân, chính sách thương mại đặc thù đối với một số sản phẩm hoặc khu vực đặc biệt( ví dụ: chính sách thương mại đối với miền núi,vùng sâu vùng xa, hải đảo. biên giới, khu kinh tế mở, chính sách thương mại hang dệt may, hàng nông thủy sản ) Theo cơ chế quản lý có chính sách bảo hộ mậu dịch, chính sách tự do hóa thương mại. Theo các công cụ chính sách thương mại có các chính sách thuế quan và phi thuế quan Theo nội dung của chính sách thương mại, có chính sách thương nhân, chính sách thị trường, chính sách mặt hàng ,chính sách phát triển hạ tầng và công nghệ, chính sách phát triển và hỗ trợ kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC