Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 tổng công ty xây dựng Hà Nội

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng số đầu tư của cả nước. Với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn , vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý vốn tốt, có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Mặt khác, trong ngành xây dựng cơ bản, việc hạ giá thành sản phẩm còn tạo ra tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Muốn hạ giá thành, doanh nghiệp cần phải tiết kiệm tối đa các chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm đó. Song yêu cầu đặt ra là cũng phải đảm bảo chất lượng. Để đạt được điều đó , có rất nhiều biện pháp giảm chi phí được thực hiện một cách đồng bộ trong doanh nghiệp. Một trong những biện pháp được các nhà sản xuất quan tâm là công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nói riêng . Chi phí sản xuất chính là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. Vì vậy , nếu hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo cho giá thành được tính đúng, tính đủ, kịp thời giúp cho doanh nghiệp tính toán được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời có những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận trong trường học và thời gian ngắn tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại Công ty xây dựng số 1 -Tổng công ty xây dựng Hà nội, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà nội “. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận ra, nội dung chuyên đề gồm 3 phần sau : Phần 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành xây dựng cơ bản . Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 1. Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC