Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Sejinvina

Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Muốn nền kinh tế nƣớc ta phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, bên cạnh những chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nƣớc, bản thân các doanh nghiệp cũng phải liên tục nghiên cứu tìm tòi để hoàn thiện phƣơng thức tổ chức sản xuất kinh doanh của mình. Chỉ có tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, khoa học và thích ứng với thị trƣờng, các doanh nghiệp mới có thể đứng vững trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới của nƣớc nhà, và từ đây khẳng định tên tuối của doanh nghiệp Việt nam trên trƣờng quốc tế. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển cảu ngành đóng tàu Việt nam, đồng thời xây dựng một thƣơng hiệu mạnh cho sản phẩm của mình trên thị trƣờng thế giới, đó chính là mục tiêu hoạt động của công ty TNHH Nội thất thủy Sejin-Vinashin (tên giao dịch là Sejinvina)- Một liên doanh giữa tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Vinashin và công ty Công nghệ kỹ thuật Sejin Hàn Quốc. Trong quá trình 8 năm đi vào hoạt động, Sejinvina đã bám sát mục tiêu hoạt động để từ đó phấn đấu hoàn thiện tổ chức sản xuất kinh doanh của mình. Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhƣ Sejinvina thì sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả chính là một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lƣợng sản phẩm với mức giá thành hợp lý. Với mục tiêu đạt hiệu quả cao trong quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp sản xuất phải luôn đƣợc coi trọng. Đặc biệt đối với Sejinvina-một công ty sản xuất theo các chuẩn mực khắt khe về chất lƣợng sản phẩm quốc tế nhằm xuất khẩu, một lƣợng lớn nguyên vật liệu chính đều phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài, thì công tác kế toán nguyên vật liệu lại càng trở nên quan trọng, đòi hỏi kỹ năng quản lý và sử dụng khoa học. Đội ngũ kế toán công ty đã làm khá tốt công tác này, tuy nhiên trên thực tế quy trình quản lý, cấp phát và hạch toán kế toán nguyên vật liệu của công ty vẫn chƣa hoàn thiện, để thực sự đáp ứng kịp thời đƣợc nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo và tiết kiệm tối đa chi phí nguyên vật liệu co doanh nghiệp. Đề tài này đƣợc hình thành từ nhận định trên và hy Trường ĐHDL Hải Phòng Nghiên cứu khoa học sinh viên SV: Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2 Lớp: QT1105K vọng sẽ đƣa ra đƣợc các biện pháp thiết thực hoàn thiện công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Sejinvina.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC