Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tă ng c ƣờng công tác quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhƣ vũ bão của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nƣớc ta cũng có những bƣớc phát triển mạnh mẽ hội nhập với khu vực và quốc tế. Với chính sách mở cửa nền kinh tế, Đảng và Nhà nƣớc ta đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển không ngừng cả về chất và lƣợng. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cạnh tranh phát triển tạo cho nền kinh tế sự đa dạng về hình thức kinh doanh, mặt hàng kinh doanh. Và đây cũng là một thách thức lớn đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý mới, sử dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng về sức ngƣời để tạo ra càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với chất lƣợng cao, tạo ra đƣợc nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mặt khác, sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi phải có những đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Vậy dựa vào đâu để có thể biết đƣợc một doanh nghiệp là đang phát triển, có khả năng phát triển hay đứng trƣớc nguy cơ phá sản – chính là thông qua các con số về tình hình tài chính của doanh nghiệp do kế toán thu thập, tổng hợp và cung cấp thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Một vấn đề nữa đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để có đƣợc lợi nhuận cao nhất nhƣng chi phí bỏ ra là hợp lý nhất. Đây không phải là nhiệm vụ dễ, dàng nhất là trong nền kinh tế đag ngày càng phức tạp và gặp nhiều khó khăn nhƣ hiện nay. Do đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là rất quan trọng. Nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc tiêu thụ thế nào, chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt đƣợc. Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời sẽ cung cấp cho các nhà quản lý thông tin chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đƣợc cái nhìn toàn diện, đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của mình. Những thông tin từ đây giúp cho các nhà quản trị đƣa ra những đối sách, chiến lƣợc phù hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC