Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cƣờng công tác quản lý chi phí kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm trng ương 2 – Hải Phòng

Từ khi đất nƣớc chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện tự do cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong sự phát triển đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách cũng nhƣ hệ thống quản lý tốt mới đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý hiệu quả nhất và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nói chung và các công ty dƣợc nói riêng, nó cung cấp các thông tin tài chính cần thiết một cách chính xác và kịp thời giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV Dƣợc phẩm Trung Ƣơng II – chi nhánh Hải Phòng là một công ty thƣơng mại chuyên tiêu thụ các mặt hàng về thuốc tân dƣợc. Do đó quá trình tiêu thụ hàng hóa, xác định và phân phối kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với chi nhánh. Tuy nhiên, tại Chi nhánh còn tồn tại một số hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, làm cho việc theo dõi chính xác doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn gặp một số khó khăn . Vấn đề đặt ra đối với chi nhánh lúc này là phải làm thế nào để có thể theo dõi một cách chính xác nhất doanh thu, chi phí và kết quả doanh. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó mà trong thời gian thực tập ở chi nhánh em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 tại Hải Phòng” cho bài viết của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC