Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng

Công tác quản lý tài chính giữ một vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.Bởi vì, quản lý tài chính hiệu quả sẽ mang lại sự phát triển bền vững, sự nể phục của các đối tác về một Công ty nghiêm túc và mở thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp. Để phục vụ cho công tác quản lý tài chính thì đơn vị cần phải có các tài liệu tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động của mình. Đó là các báo cáo kế toán, báo cáo doanh thu, do các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, thống kê cung cấp. Trên các báo cáo đều thể hiện các chỉ tiêu tài chính quan trọng mà công tác kế toán phải có trách nhiệm cung cấp một cách kịp thời, chính xác và trung thực. Trong đó, những chỉ tiêu về doanh thu, chí phí, kết quả kinh doanh luôn được nhà quản lý quan tâm. Muốn phản ánh các chỉ tiêu này xác thực nhất thì công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải hiệu quả. Trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng, em đã có cơ hội tìm hiểu thực tế và biết rõ hơn về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng như tầm quan trọng của nó đối với công tác quản lý tài chính. Xuất phát từ quan điểm trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Và Xây Dựng Hải Phòng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC