Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - Xác định kết quả kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần cơ khí thống nhất thừa Thiên Huế

Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý thì quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và khoa học. Điều này sẽ góp một phần nâng cao năng lực cung cấp của thông tin kế toán trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế hiện nay các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Và vấn đề mà các doanh nghiệp lo lắng đó là: “Hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt hiệu quả hay không? Doanh thu có đủ để bù đắp được những chi phí đã bỏ ra? Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận? Đối với một doanh nghiệp nói chung, tiêu thụ là khâu quan trọng của quá trình quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp đó. Các số liệu mà công tác kế toán tiêu thụ cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được hiệu quả kinh doanh từ đó đưa ra những chính sách nhằm ổn định doanh thu và những biện pháp khắc phục kịp thời thiếu sót, mất cân đối giữa khâu mua-dự trữ, khâu sản xuất và khâu cung cấp ở hiện tại cũng như tương lai. Việc khai thác tối đa vai trò của kế toán doanh thu góp phần xác định kết quả kinh doanh được tốt hơn, kết hợp với việc xác định các khoản chi phí hợp lý tạo điều kiện để kế toán Thuế xác định chi phí Thuế TNDN phù hợp với chế độ kế toán và với quy định của pháp luật hiện hành. Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp có xu hướng điều chỉnh giảm doanh thu và tăng chi phí để giảm lợi nhuận trước thuế nhằm giảm chi phí Thuế TNDN hiện hành sao cho vẫn đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán. Bên cạnh đó, sự khác biệt về nguyên tắc ghi nhận giữa chế độ kế toán và Luật Thuế dẫn đến có sự chênh lệch khi xác định số Thuế phải nộp ảnh hưởng đến việc kê khai, hạch toán và theo dõi Thuế TNDN của các doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC