Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở nhƣ Việt Nam trong những năm gần đây đã đƣa các doanh nghiệp vào một thời đại mới - thời đại của cơ hội nhƣng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thị trƣờng đã và đang là một thay đổi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Đặc biệt, hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam cần tự hoàn thiện và nâng cao năng lực của mình về mọi mặt để có thể phát triển trong môi trƣờng mới đầy tiềm năng mà tổ chức này mang lại. Gia nhập WTO nghĩa là chúng ta sẽ hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới, thị trƣờng thế giới sẽ mở cửa cho chúng ta tiến bƣớc vào. Tuy nhiên trong sân chơi này chúng ta cũng s ẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và một trong những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt sau khi gia nhập WTO là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, mậu dịch. Điều đó có nghĩa là hàng ngoại nhập sẽ tràn lan trên thị trƣờng Việt Nam với những công ty đa quốc gia, những tập đoàn với tiềm lực tài chính khổng lồ sẵn sàng hạ giá bán thấp hơn chi phí sản xuất trong vòng 3- 5 năm để đánh gục hàng hoá trong nƣớc. Do vậy, công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm vốn đã đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp nay càng đòi hỏi đƣợc hoàn thiện để trở thành một công cụ để các doanh nghiệp sử dụng trong cuộc chiến không khoan nhƣợng đó. Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tiễn tại công ty Cổ phẩn sở hữu Thiên Tân, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã đi sâu tìm hiểu về lĩnh vực này và chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân” để làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận đƣợc chia làm ba phần: Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phẩn sở hữu Thiên Tân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC