Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp 3 Hải Dương

Nền kinh tế thị trường mở ra nhiêù cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra thách thức vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Nó đặt các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt về nhiều mặt. Để có thể tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đặc biệt phải chú trọng tới hiệu quả của sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, lao động, tiền vốn từ đó làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, điều đó cũng đặt ra cho công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải chính xác. Công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được các doanh nghiệp quan tâm, và ngày càng hoàn thiện để thích ứng và phát huy tác dụng của nó trong cơ chế mới. Với doanh nghiệp xây lắp càng phải được chú ý hơn nữa tới tính đặc thù của sản phẩm này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC