Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Cư

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nƣớc ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế bao cấp của Nhà nƣớc sang cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc. Trƣớc sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trƣờng, mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp là lợi nhuận vì nó quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Từ tình hình thực tế, các doanh nghiệp phải có các giải pháp cụ thể để tăng lợi nhuận đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất ảnh hƣởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là rất quan trọng. Nó là cơ sở giúp cho doanh nghiệp quyết định đƣợc giá bán sản phẩm có lãi và doanh nghiệp biết đƣợc sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng. Để làm tốt công việc này, đòi hỏi các doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tƣợng, đúng chế độ quy định và đúng phƣơng pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể tiết kiệm các khoản mục chi phí chi dùng cho sản xuất. Xuất phát từ nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH An Cƣ em thấy xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và hiện nay Công ty đang dần phát huy khả năng và ƣu thế của mình trên thị trƣờng này. Để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất, đồng thời sản phẩm xây lắp đạt chất lƣợng cao thì việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đã đƣợc chú ý và đặc biệt coi trọng. Đề tài đã đƣợc đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu, song còn chƣa sáng tỏ. Xuất phát từ sự cần thiết cả về lý luận và thực tiễn nêu trên em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH An Cư “

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC