Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Tân Long

Đặc điểm sản xuất, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp. Khái niệm, phân loại, mối quan hệ của CPSX và tính GTSP trong DN xây lắp. Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC