Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh số 1 Công ty cổ phần thép và vật tƣ Hải Phòng – Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá, Nhà nƣớc cấp phát vốn cho các doanh nghiệp Nhà nƣớc để thực hiện các hoạt động kinh doanh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mà các doanh nghiệp đƣợc giao. Từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trƣờng, đặc biệt là từ sau khi Nhà nƣớc thực hiện “quy chế giao vốn” cho các doanh nghiệp Nhà nƣớc (chỉ thị 138CT ngày 25/4/1991 của HĐBT) thì Nhà nƣớc không tiến hành cấp phát thêm vốn cho các doanh nghiệp Nhà nƣớc nữa. Trên cơ sở vốn đƣợc giao, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bào toàn vốn, thƣờng xuyên bổ sung vốn để đầu tƣ mở rộng, đổi mới công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Hiện nay, tại các đơn vị sản xuất kinh doanh công tác kế toán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp đặc biệt là công tác kế toán thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng. Hàng năm nguồn thu từ khoản thuế này chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách nhà nƣớc. Công tác thuế GTGT liên quan tới hầu hết các phần hành kế toán, từ hạch toán vốn bằng tiền, vật tƣ hàng hóa, TSCĐ, công cụ phải thu, phải trả, từ việc sử dụng chứng từ, hóa đơn đến nội dung và phƣơng pháp hạch toán và lập báo cáo tài chính. Đặc biệt là việc lập bảng kê và tờ khai thuế. Chính vì vậy việc giải quyết sai sót, hạn chế trong việc hạch toán và kê khai thuế GTGT là mối quan tâm cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Hiện tại công tác kế toán thuế GTGT tại chi nhánh còn hạn chế, chƣa thực hiện đầy đủ theo chế độ kế toán. Xuất phát từ thực tiễn đó việc nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ quan thuế.Thực hiện tốt kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc, tránh đƣợc tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nƣớc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC