Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH thương mại Đông Á

Trong xu thế hội nhập và phát triển ở khu vực cũng nhƣ trên thế giới, đất nƣớc ta đã và đang từng bƣớc củng cố, phát triển nền kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, thị trƣờng trong nƣớc đƣợc mở cửa, tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhƣng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Với bất cứ một doanh nghiệp nào để tạo dựng đƣợc uy tín và phát triển bền vững đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc rõ vai trò của những thông tin kinh tế, tài chính. Các thông tin này đƣợc kế toán thu thập và tổng hợp, qua đó giúp cho nhà quản trị hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc. để từ đó đƣa ra những quyết định đầu tƣ kinh doanh phù hợp. Các thông tin kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp, vì vậy việc tổ chức công tác kế toán hoàn chỉnh mang lại hiệu quả cao là việc rất cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng, trong đó công tác tổ chức thuế và kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và ngân sách nhà nƣớc chủ yếu thông qua hoạt động : doanh nghiệp nộp thuế và các loại lệ phí cho NSNN. Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nƣớc. Trong đó hàng năm nguồn thu từ khoản thuế GTGT chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách nhà nƣớc. Chính vì vậy việc giải quyết đƣợc công tác kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp là một mối quan tâm cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á vẫn còn một số mặt hạn chế và chƣa đƣợc quan tâm một cách đúng mức với vị trí quan trọng vốn có của nó. Xuất phát từ thực tiễn đó việc nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ quan thuế nói chung và với công ty TNHH TM Đông Á nói riêng. Thực hiện tốt kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện 2 nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc, tránh đƣợc tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nƣớc. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thuế GTGT. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Đông Á và kết hợp với những kiến thức đã đƣợc học, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH THƢƠNG MẠI ĐÔNG Á " cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC