Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thƣơng mại Đông Á

Với đặc thù nền kinh tế thị trƣờng nƣớc ta đang trong giai đoạn đầu phát triển đã tạo ra tính đa dạng về loại hình hoạt động; mô hình tổ chức; hình thức vốn chủ sở hữu cũng nhƣ sự phong phú về các hoạt động của các tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế thể hiện ở việc Việt Nam đã và đang là thành viên của các tổ chức kinh tế - thƣơng mại thế giới WTO, AFTA, APEC. Trƣớc tình hình đó, đòi hỏi kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng của doanh nghiệp phải hoà nhập từng bƣớc với các thông lệ quốc tế. Chính sách thuế đƣợc sử dụng để khuyến khích hay hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu hay tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó. Thuế trở thành công cụ tài chính đƣợc Nhà nƣớc sử dụng để điều tiết thị trƣờng vô cùng nhanh, nhạy. Trong số những sắc thuế hiện nay thì thuế TNDN là một sắc thuế đƣợc Nhà nƣớc và các DN đều rất quan tâm. Thuế TNDN là loại thuế trực thu (nhà nƣớc thu trực tiếp nơi Ngƣời chịu thuế) đánh vào phần thu nhập của DN sau khi trừ đi chi phí liên quan đến thu nhập của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Thuế TNDN ảnh hƣởng đến lợi ích sát sƣờn của DN nên DN luôn luôn đầu tƣ nghiên cứu thuế TNDN để giảm thiểu chi phí phải bỏ ra để nộp thuế. Với mục đích khảo sát, kiểm nghiệm từ thực tế các doanh nghiệp đã hạch toán kế toán thuế TNDN, tính thuế TNDN nhƣ thế nào? những sai sót gì mà doanh nghiệp còn gặp phải? Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, sau thời gian thực tập nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á dƣới sự hƣớng dẫn của cô giáo Th.S Đồng Thị Nga cùng các cô, chú phòng kế toán tại Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài ”Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH Thƣơng Mại Đông Á.” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC