Đề tài Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hải Phòng

Đất nƣớc ta đang chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế mở với cơ chế thị trƣờng, mở rộng sản xuất hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà Nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Bảng cân đối kế toán là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất công nợ, nguồn vốn, tài sản, các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng nhƣ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó công tác, lập đ ọc và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua Bảng cân đối kế toán là vô cùng cần thiết với các doanh nghiệp đặc biệt là trong điều kiện hội nhập hiện nay. Lập bảng cân đối kế toán, đọc và phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan khác thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng nhƣ xác định đƣợc một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, rủi ro và triển vọng phát triển trong tƣơng lai của doanh nghiệp để họ có thể đƣa ra các giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thấy đƣợc vị trí và tầm quan trọng đó, trong thời gian tìm hiểu thực tế ở Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đƣờng sông Hải Phòng, dƣới sự hƣớng dẫn của tập thể nhân viên phòng tài chính - kế toán tại Xí nghiệp và đặc biệt là sự hƣớng dẫn của cô giáoThạc sĩ Hoà Thị Thanh Hƣơng, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: " Hoàn thiện công tác lập , đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đƣờng sông Hải Phòng".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC