Đề tài Hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu

Với nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ quản lý kinh tế đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống các phương pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản trị thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác. Để có được nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho việc ra các quyết định kinh tế, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích báo cáo tài chính mà chủ yếu là Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. Bởi lẽ, Bảng Cân đối kế toán cho thấy những đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế của đơn vị. Chính vì vậy, việc lập và trình bày Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc phân tích tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh thông qua Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp một cách chính xác. Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu, nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh chưa được tiến hành. Cộng thêm với việc nhận thức được tầm quan trọng của Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu” làm đề tài nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC