Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại An Thắng

Kế toán là một phƣơng tiện đƣợc sử dụng để thu thập, đo lƣờng, đánh giá và truyền đạt những thông tin kinh tế, tài chính về quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ kinh tế. Báo cáo tài chính là sản phẩm quan trọng nhất của quy trình kế toán; nó là công cụ cơ bản để công bố thông tin kế toán của doanh nghiệp. Nó tổng hợp và truyền đạt tất cả các số liệu kế toán đƣợc phản ánh trên các tài khoản kế toán, hoặc cả số liệu từ các chứng từ kế toán đƣợc lập và trình bày vào báo cáo tài chính để đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của ngƣời sử dụng thông tin kế toán. Do vậy mà việc phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của thầy giáo Thạc sĩ Vũ Hùng Quyết và các cán bộ kế toán của phòng kế toán công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại An Thắng, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại An Thắng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương I: Lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Chương II: Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại An Thắng. Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại An Thắng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC