Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CP TMDV Vĩnh Phát

Trong kinh doanh nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ các nhà đầu tƣ, nhà cho vay,nhà cung cấp, khách hàng Mỗi đối tƣợng này đều quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp ở các góc độ khác nhau. Song nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo ra các dòng tiền mặt, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa Vì vậy việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ đƣợc thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cƣờng tình hình tài chính. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính. Trong thời gian thực tập tại công ty CP TMDV Vĩnh Phát, đƣợc sự hƣớng dẫn nhiệt tình của cô giáo TS. Nghiêm Thị Thà và các anh chị trong phòng kế toán của công ty em đã hoàn thành xong đề tài “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty CP TMDV Vĩnh Phát”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC