Đề tài Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Fit Active Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường, đối với từng đơn vị sản xuất kinh doanh thì sự thành công hay thất bại là do vấn đề quản trị nhân lực, việc quản trị nhân lực đúng đắn có kế hoạch mang tính chất quyết định trong vấn đề duy trì, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải dùng rất nhiều biện pháp để phát huy khả năng của lực lượng lao động nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. ¬¬ Do các biện pháp kích thích lao động của các doanh nghiệp luôn là công tác quan trọng trong hệ thống công tác quản lý, là một trong những nội dung chủ yếu của công tác nhân sự trong mỗi doanh nghiệp nên công tác tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng. Qua kiến thức lý thuyết và quá trình thực tập tại Công ty TNHH Fit Active, em nhận thấy rằng muốn phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh thì tác động trực tiếp vào người lao động là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định sự thành bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên em chọn đề tài là “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Fit Active Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC