Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiểm toán và tƣ vấn kế toán An Phát

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nƣớc ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trƣớc vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang một nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng , sự hòa nhập của các ngành kinh tế trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Với yêu cầu này, các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp với cơ chế mới. Trong nền kinh tế chung, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng , đƣợc xem là xƣơng sống của nền kinh tế, đóng vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế bền vững. Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải hội đủ 3 yếu tố: lao động, đối tƣợng lao động và tƣ liệu lao động. Trong đó, lao động là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, chúng ta đã biết “lao động là bỏ một phần sức lực(chân tay hay trí óc) nên nó cần thiết phải đƣợc bù đắp để tái sản xuất sức lao động” . Và thật sự nó đƣợc thấy rõ ràng trong thực tế : mọi ngƣời lao động làm việc trong môi trƣờng bình thƣờng hay khắc nghiệtđềumong muốn kiếm đƣợc nhiều tiền nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống của họ. Vì lẽ đó, tiền lƣơng và các khoản thanh toán cho ngƣời lao động dƣới hình thức này hay hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần giả i quyết và cần giải quyết nó một cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng và thỏa đáng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC