Đề tài Hoàn thiện công tác tuyến dụng nhân sự ở Công ty cổ phần May Sơn Hà

(Bản scan) Con người là trọng tâm của tất cà các hoạt động là con người, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Đe tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy tri và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quá nhất. Nhân sự sè quyết định sự tồn tại và phát triển của to chức, của xà hội và cúa quổc gia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cụnh tranh diền ra gay gắt và khốc liệt các doanh nghiệp để phát triển bền vừng cũng là do có nguồn lực con người vững mạnh cà về số lượng và chất lượng, cá về thể lực và tri lực. Xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn cùa nguồn tài nguycn con người đổi với sự phát triển cùa thời đại nói chung, nền kinh tế cùa một quổc gia cùng như đối với một doanh nghiệp. Đồng thời, xuất phát từ thực trạng cũa đơn vị thực tập, sự thuận lợi trong lấy dừ liệu và phân tích dữ liệu và ỷ nghía vô cùng to lớn của cồng tác tuyến dụng nhân sự -một công tác cùa hoạt động quán tri nhân lực trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài.* “Hoàn thiện công tác tuyến dụng nhân sự tại Công ty cổ phần May Sơn Hà” là chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề bao gồm 03 phần: Chương I: Những vấn đề lý luận cung về công tác tuyến (lụng nhân sự Chương 2: Thực trạng công tác tuyền dụng tại Công ty CP May Sơn Hà Chương 3: Hoàn thiện Công tác tuyến dụng tại Công ty CP May Sơn Hà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC