Đề tài Hoàn thiện pháp luật về Quảng cáo thương mại

Từ Khoảng năm 3000 trước Công nguyên, tại Ai Cập đã xuất hiện mầm mống đầu tiên của Quảng cáo. Một người Ai Cập cổ được coi là cha đẻ của Quảng cáo thông qua việc ông ta dán thông báo tiên trên tường thành Thebes. Chỉ vài thế kỷ sau, Quảng cáo trở thành một phương tiện phổ biến ở Hy Lạp và rồi lan rộng trên toàn thế giới. Ngày nay, có thể thấy, Quảng cáo nói chung hay Quảng cáo thương mại nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi lợi nhuận. Tiểu luận về Hoàn thiện pháp luật về Quảng cáo thương mại, phần nào sẽ làm rõ hơn những cơ sở pháp lý cơ bản của pháp luật về Quảng cáo thương mại cũng như những điểm còn hạn chế và đưa ra một vài phương hướng nhằm khắc phục những hạn chế đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC