Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu t- Hải Phòng

Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng trong nền kinh tế quốc dân thống nhất, mỗi doanh nhân là một chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp sẽ góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh thịnh vượng. Đối với các doanh nghiệp, mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Trong nền kinh tế thị trường vơi sự vận động của nền kinh tế, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu để hoạt động sản xuất có lợi nhuận cao không đơn giản. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không là phụ thuộc vào trình độ quản lý, vào mức độ hoàn thiện các khâu sản xuất – phân phối – tiêu dùng. Như vậy tổ chức quá trình sản xuất tiêu thụ hợp lý là vấn đề bao trùm của hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nếu không tiêu thụ được sản xuất hàng hoá thì không những doanh nghiệp không bù đắp được chi phí bỏ ra để tái sản xuất giản đơn mà doanh nghiệp sẽ lâm vào tình trạng đứng bên bờ phá sản. Trong nhóm các nghành trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất, xây lắp là một ngành sản xuất độc lập có chức năng tái tạo tài sản cố định. Nó thể hiện đầy đủ tập trung nhất việc thực hiện quan hệ hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp xây lắp và đơn vị giao thầu. Bàn giao các công trình, lao vụ dịch vụ hoàn thành và xác định kết quả kinh doanh để trang trải chi phí bỏ ra trong suốt quá trình sản xuất nhằm xác định được lợi nhuận mà doanh nghiệp đã đạt được để tiếp tục duy trì và phát triển công ty, phản ánh và cung cấp kịp thời giúp các cấp lãnh đạo tìm ra các biện pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách hiệu quả, khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC