Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHNN một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền (gọi tắt là công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền) - Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt

Nền kinh tế thị trƣờng với quy luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phải không ngừng nỗ lực để tìm đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tìm cho mình những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận. Xét trong phạm vi một doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là điều kiện để xác định giá bán hợp lý, từ đó không ngừng giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm mà còn tạo điều kiện tái sản xuất giản đơn và mở rộng quá trình sản xuất, song song với việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, doanh nghiệp còn phải tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần cơ bản của công tác hạch toán kế toán và có ý nghĩa quan trọng hơn đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giúp cho việc xác định đúng chi phí, giá thành sản phẩm từ đó cung cấp đƣợc những thông tin cần thiết cho việc quản lý chi phí, giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để giám đốc các hoạt động để từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trƣờng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại công ty TNHHNN một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền, đƣợc sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên phòng kinh tế tài chính, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHNN một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền (gọi tắt là công ty công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền) - Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC