Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn new hope hà nội chi nhánh Hải Phòng

Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, nền kinh tế nƣớc ta với chính sách mở cửa đã thu hút đƣợc các nguồn vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trƣởng không ngừng của nền kinh tế. Nhƣ vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tƣ vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trƣờng, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trƣờng đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. Một trong những công cụ hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lƣợng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn đƣợc xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp. Cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp khác, Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng đã không ngừng đổi m ới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trƣ ờng. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng đƣợc coi trọng. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng, xuất phát từ những lý do trên, em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cƣờng công tác quản lý chi phí sản xuất tại Công ty TNHH New hope Hà Nội – Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC