Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cƣờng quản lý chi phí kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Gia

Bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, mà muốn có được lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có được một mức doanh thu và chi phí hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu do quá trình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp phá sản hoặc thu hẹp sản xuất đã làm mất đi một bộ phận khách hàng hiện tại và tiềm năng của công ty gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia, dẫn tới hàng tồn kho lớn, vòng quay hàng tồn kho chậm. Việc hạch toán doanh thu, chi phí ở Công ty TNHH TM và DVKT Hoàng Gia còn một số hạn chế. Qua thời gia thực tập tại công ty TNHH TM & DVKT Hoàng Gia, k ết hợp với những kiến thức có được trên giảng đường, những hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế cùng với việc đi sâu nghiên cứu trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty TNHH TM & DVKT Hoàng Gia” cho đề tài khoa học của mình. Thông qua kết quả nghiên cứu này, em hi vọng sẽ góp phần giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó tăng cường quản lý chi phí cho công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC