Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang

- Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa kinh tế to lớn, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất với chi phí thấp nhất. - Tại Công ty Cổ phần thƣơng mại Thái Giang việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý chi phí vẫn còn chƣa thục sự hoàn thiện. Xuất phát từ thực tế trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thái Giang” làm đề tài nghiên cứu khoa học. Thông qua kết quả nghiên cứu này, em hy vọng sẽ góp phần giúp công ty có thể hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nhằm tăng cƣờng quản lý chi phí kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC