Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng vận tải đại Cát Lộc

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lƣu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, quản lý đƣợc các chi phí liên quan đến hàng tồn kho, đặc biệt là các chi phí cấu thành nên giá vốn của hàng tồn kho, từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. , kịp thời là cơ sở để tăng cƣờng quản lí hàng tồn kho của doanh nghiệp. Trong suốt 5 năm hoạt động, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc đã bám sát vào mục tiêu hoạt động để từ đó hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của mình. Đối với các doanh nghiệp nhƣ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc thì hàng tồn kho đóng vai trò then chốt trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp linh doanh có lơi nhuận thì việc quản lý các chi phí liên quan đến hàng tồn kho, đặc biệt là các chi phí cấu thành nên giá vốn của hàng tồn kho là rất quan trọng. Chính điều này làm cho công tác kế toán hàng tồn kho càng trở nên quan trọng. Tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc, đội ngũ kế toán cũng đã làm khá tốt vấn đề này tuy nhiên trên thực tế quy trình quản lý và hạch toán kế toán hàng tồn kho của công ty vẫn chƣa hoàn thiện,chƣa thực sự đáp ứng kịp thời đƣợc nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo và tiết kiệm tối đa các chi phí liên quan đến hàng tồn kho cho doanh nghiệp. Đề tài này đƣợc hình thành từ nhận định trên với hy vọng đƣa ra đƣợc các biện pháp thiết thực " Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng c ường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc ".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC