Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn việt öc

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì bao giờ lợi nhuận cũng là mục tiêu hàng đầu trong mục đích hoạt động kinh doanh. Để kinh doanh có lãi, doanh nghiệp phải biết cách quản lý và sử dụng nguồn lực của mình một cách hợp lý nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Doanh nghiệp hoạt động xây lắp có thể nói là một trong những doanh nghiệp có chi phí sản xuất kinh doanh lớn nhất. Chính vì vậy việc giảm chi phí kinh doanh là yêu cầu quan trọng mà hầu hết các doanh nghiệp xây lắp đặt ra. Việc giảm khoản chi phí này không chỉ có tác dụng giảm chi phí trong toàn doanh nghiệp mà còn có tác dụng giảm giá thành. Nhƣ vậy doanh nghiệp có thể vƣợt lên trên đối thủ cạnh tranh trong việc tăng doanh thu, nhờ đó sẽ thu đƣợc thêm nhiều lợi nhuận. Do đó, một yêu cầu tất yếu khách quan là doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách đúng đắn, hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC