Đề tài Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường thông tin quản lý tài chính tại Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương

Để có đƣợc thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp, nhà quản trị doanh nghiệp phải thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Để đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ thì nhà quản trị phải căn cứ vào báo cáo tài chính cũng nhƣ phân tích báo cáo tài chính đặc biệt là Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần truy ền thông Đại Dƣơng, em đã tìm hiểu về thực tế tổ chức công tác kế toán và nhận thấy tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần truyền thông Đại Dƣơng còn hạn chế nên công tác kế toán chƣa cung cấp đƣợc đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường thông tin quản lý tài chính tại Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương” làm đề tài nghiên cứu khoa học. Thông qua kết quả nghiên cứu này, em hy vọng sẽ góp phần giúp công ty có thể hoàn thiện hơn công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó tăng cƣờng thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính cho công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC