Đề tài Hội nhập môi trường làm việc cho NLĐ mới tại Doanh nghiệp

PHẦN I MỤC TIÊU HỘI NHẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG MỚI TẠI DOANH NGHIỆP Hội nhập vào môi trường làm việc là một chương trình nhằm giúp cho người lao động mới có điều kiện tìm hiểu thêm các thông tin về Doanh nghiệp có liên quan đến chính sách, quy định, phúc lợi Đồng thời cũng giúp cho người lao động mới có điều kiện làm quen với môi trường làm việc mới, tránh những sai sót ban đầu có thể xảy ra. 1. Mục đích của chương trình hội nhập: - Giúp cho người lao động mới hiểu rõ về tổ chức doanh nghiệp (các quy định, quy chế hoạt động, lương bổng, phúc lợi, an toàn lao động, tương quan với công đoàn, cơ sở vật chất hạ tầng, các yếu tố kinh tế) .từ đó nhận thức chính xác về trách nhiệm và bổn phận của từng cá nhân đối với thành công của tổ chức doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC