Đề tài Hƣớng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân y tế công cộng

Tài liệu hƣớng dẫn này chỉ bao gồm những điểm chính giúp sinh viên thực hiện tiểu luận tốt nghiệp cá nhân. Trong quá trình làm tiểu luận, sinh viên cần tham khảo phần tổng quan tài liệu của luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ và các bài báo về tổng quan tài liệu. Các giảng viên hƣớng dẫn sẽ hƣớng dẫn cụ thể hơn trong quá trình thực hiện tiểu luận. Tổng quan tài liệu là một bài viết, công trình nghiên cứu về một chủ đề nhất định dựa trên những tài liệu, báo cáo và công trình nghiên cứu đã đƣợc thực hiện (kể cả trong nƣớc và trên thế giới). Viết tổng quan tài liệu không phải chỉ là việc xem xét, tập hợp, liệt kê thông tin, ý tƣởng đƣợc nêu trong các tài liệu sẵn có về một chủ đề nhất định mà còn phải phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp những tài liệu này trong mối liên hệ với mục tiêu đề ra. Viết tổng quan tài liệu có thể có nhiều mục đích khác nhau. Sau đây là một số ví dụ về mục đích tổng quan tài liệu: - Trình bày một lí thuyết và những nghiên cứu thử nghiệm lí thuyết này đã đƣợc thực hiện, - Trình bày một vấn đề và những giải pháp giải quyết vấn đề đã đƣợc các nghiên cứu đề xuất, thử nghiệm - Tổng hợp và phân tích một hoặc những phƣơng pháp đƣợc áp dụng để nghiên cứu hay giải quyết một vấn đề cụ thể, - Tổng hợp những điểm chung giữa các nghiên cứu đã đƣợc thực hiện, - Nêu nhu cầu cho nghiên cứu tiếp theo - Tổng hợp kiến thức về một vấn đề sức khỏe đang đƣợc quan tâm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC