Đề tài Incoterms và thực tế ứng dụng tại Việt Nam

Cùng với thời gian, thương mại quốc tế (TMQT) ngày càng phát triển. Trước kia, các thư ơng nhân phải tự mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mất hàng tháng để thực hiện các giao dịch mu a bán, lợi nhuận thu được nhiều nhưng rủi ro cũng không ít. Ngày nay, nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, sự hình thành các khối nước thương mại chung, các trung gian thư ơng mại, tài chính.v.v. thì người mua và người bán không cần gặp nhau trực tiếp mà vẫn mua/bán được hàng hóa, dịch vụ. Chính sự phát triển này đòi hỏi phải có những quy tắc được thừa nhận rộng rãi để điều chỉnh những quan hệ ngày càng phức tạp trong TMQT. Có rất nhiều quy tắc, thông lệ quốc tế chi phối quan hệ TMQT như: UCP điều chỉnh các qu an hệ trong giao dịch sử d ụng phương thức tín dụng chứ ng từ, URR điều chỉnh các quan hệ trong giao dịch s ử dụng phương thứ c thanh toán nhờ thu,.v.v. Incoterms (International Commerce Terms – các điều kiện TM QT) cũng là một trong những quy tắc như vậy. Đây là quy tắc chính thứ c của Phòng thư ơng mại quốc tế (ICC) nhằm giải thích thống nhất các điều kiện thư ơng mại, thông qua đó tạo điều kiện cho các giao dịch TMQT diễn ra thuận lợi, trôi chảy. Việc hiểu rõ quy tắc này không chỉ cần thiết với các bên mua, bên bán mà còn rất cần thiết với các cán bộ ngân hàng, là những người trực tiếp tư vấn cho khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng đạt được nhữ ng thuận lợi, tối đa được lợi ích trong quá trình giao dịch. Tuy không phải là một yếu tố bắt buộc trong hợp đồng mua bán quốc tế, nhưng việc dẫn chiếu đến Incoterms sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của các bên, làm giảm nguy cơ rủi ro có thể gặp phải về mặt pháp lý. Chính vì vậy các bên tham gia giao dịch TMQT cần phải nắm rất rõ đặc điểm sử dụng của Incoterms để ứng dụng trong các giao dịch một cách linh hoạt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC