Đề tài Ðịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam

Trong kinh doanh ngân hàng, lòng tin là yếu tố thenchốt ñể hàng triệu cá nhân và tổ chức gửi những khoản tiết kiệm, thoả mãn nhu cầuvề những khoản vay hay những tư vấn tài chính hiệu quả. ðồng thời, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và quá trình hội nhập, cạnh tranh trong ngân hàng ngày càng gay gắt, yếu tố quyết ñịnh ñể khách hàng lựa chọn ngân hàng phục vụ không chỉ còn là nhân tố hữu hình, vật chất mà là những yếu tố về tình cảm, sự nhận biết, niềm tin tưởng. Do vậy, thương hiệu trong ngân hàng trở thành nhân tố cốt yếu ñể các ngân hàng thương mại ñạt ñược thành công. Vậy làm thế nào ñể xác ñịnh giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại bằng một con số tài chính cụ thểtrong khi việc chấp nhận sự hiện diện giá trị kinhtế của thương hiệu ngân hàng khá rộng rãi là câu hỏi ñược nhiều nhà quản lý quan tâm. Từ những bức thiết ñó, tác giả ñã chọn vấn ñề ”ðịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam” cho ñề tài nghiên cứu luận án. 1.2 Phạm vi nghiên cứu  Có hai cách tiếp cận với kết quả rất khác biệt về giá trị thương hiệu: - Xác ñịnh giá trị thương hiệu bằng nghiên cứu thị trường (Tác giả luận án gọi là “ðánh giá thương hiệu”) - Xác ñịnh giá trị thương hiệu bằng các số liệu tàichính (Tác giả luận án gọi là “ðịnh giá thương hiệu”) Mục tiêu của tác giả luận án là ñề xuất mô hình ñịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam dựa trên các số liệu tài chính.  ðịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại là một quá trình gồm nhiều nội dung, tuy nhiên, khuôn khổ luận án tập trung vào nghiên cứu và ñề xuất mô hình ñịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việtnam. 1.3 Mục ñích nghiên cứu (i) Hệ thống hoá lý thuyết xác ñịnh giá trị thư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC