Đề tài Kỹ năng ứng phó với khó khăn tâm lý trong học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật

1. Lý do chọn đề tài Hoạt động là phƣơng thức tồn tại của con ngƣời. Khi tiến hành hoạt động con ngƣời luôn đặt ra mục đích và mong muốn đạt đƣợc mục đích. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng đạt đƣợc mà trong quá trình đó có thể vừa đƣợc thừa hƣởng những yếu tố thuận lợi và vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn tâm lý. Do đó để đạt đƣợc mục đích thì con ngƣời phải biết phát huy thuận lợi và nỗ lực ứng phó, khắc phục khó khăn. Việc hình thành và rèn luyện kỹ năng ứng phó với những khó khăn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả mọi ngƣời, giúp con ngƣời có thể vƣợt qua mọi khó khăn để vƣơn lên và đạt đƣợc mục đích. Với sinh viên, để đạt đƣợc mục đích học tập nghề nghiệp, họ cũng rất cần có kỹ năng ứng phó để vƣợt qua khó khăn, đặc biệt là các khó khăn tâm lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC