Đề tài Kỹ thuật thụ phấn và nuôi cấy phôi invitro

Thụ tinh (fertilization): Ở thực vật thụ tinh là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái (tinh trùng và noãn) thành hợp tử (phôi, bào tử hoặc hạt) là đặc trưng cơ bản của sinh sản hữu tính, sinh sản lưỡng tính. Ở thực vật hạt kín có phương thức thụ tinh kép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC